Regulamin i polityka prywatności

§1

Właścicielem serwisu Zamow.S4HONLINE dalej zwanym S4HONLINE jest firma S4H Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Głogowa 10, zarejestrowana pod numerem NIP: 671-17-76-465, REGON: 320662615, KRS: 0000329919 dalej zwaną S4H.

§2

Przez następujące pojęcia rozumiemy:

 • Klient – osoba dokonująca zamówienia w Sklepie za pośrednictwem systemu S4HONLINE.
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującej zawarcia umowy z Restauratorem na określony produkt
 • Sklep – kopia systemy S4HONLINE zarządzana przez Restauratora w celu zbierania zamówień oferowanych przez Restaurację.
 • Restaurator – firma prowadząca Restaurację i zarządzająca Sklepem, działająca pod nazwą Restauracja Pod Kogutem s.c. Tomasz Nieradka i Jolanta Kusa (ul. BRZOZOWA 4, 34-320 PONIATOWA, NIP: 7171578502)
 • Restauracja – lokal, który świadczy usługi realizacji zamówień na produkty zamówione za pośrednictwem Sklepu.

§3

S4H na mocy zawartej umowy umożliwia Restauratorom użytkowanie S4HONLINE w celu realizowania zamówień za pośrednictwem Sklepu. Użytkowanie i przebywanie na stronie S4HONLINE oznacza akceptacje wszystkich regulaminów do których odnośniki znajdują się w dolnej części strony (stopce) danego Sklepu pochodzących od S4H i Restauratora. Regulaminy są udostępniane Klientowi nieodpłatnie przed złożeniem zamówienia i są regulaminami o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 j.t. ).

§4

S4H nie ponosi odpowiedzialności za błędne treści, ceny, błędne realizowanie zamówień, wadliwe działanie systemów firm trzecich, próby łamania zabezpieczeń systemu S4HONLINE oraz inne okoliczności uniemożliwiające poprawne zrealizowanie zamówienia przez Restauratora. Wszelka odpowiedzialność za błędnie realizowane zamówienia spoczywa na Restauratorze.

§5

S4H nie jest stroną w realizacji zamówienia Klienta przez Restauratora. Pełna odpowiedzialność za realizację zamówienia ponosi Restaurator. W przypadku dokonania płatności przelewem za pośrednictwem systemów szybkich płatności podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie, realizację i rozpatrywanie reklamacji jest Restaurator.

§6

Dokonanie zamówienia przez klienta możliwe jest wyłącznie po dokonaniu wymaganych danych w Sklepie poprzez formularz znajdujący się na stronie z podsumowaniem zamówienia stony Sklepu danej Restauracji. Podczas uzupełniania danych Klient dobrowolnie podaje dane osobowe zgodnie ze stanem faktycznym. Brak podania wymaganych danych oznacza brak możliwości dokonania zamówienia.

§7

Klient dokonuje zamówienia towaru w cenach określonych w menu Sklepu. Koszt dostawy może być uzależniony od wysokości łącznej zamówienia, liczby produktów i innych warunków określonych przez Restauratora, dlatego koszt dostawy jest wyliczany ostatecznie przed dokonaniem zamówienia przez Klienta.

§8

Restaurator ma prawo do odmówienia realizacji złożonego zamówienia ze względów ekonomicznych lub pomyłek jakie zaszły w trakcie jego składania, przetwarzania lub po wykryciu próby ingerencji w wysokość ceny zamówienia przez Klienta lub osobę trzecią. Odstąpienie od umowy przez Restauratora nastąpi w możliwie najkrótszym czasie o czym klient zostanie poinformowany telefonicznie i/lub mailowo.

§9

Klient przyjmuje do wiadomości, że towar jakie zamawia jest produktem przygotowanym według i na indywidualne zlecenie Klienta i rezygnuje on z prawa do odstąpienia od umowy.

§10

Klientowi przysługuje prawo do wglądu do danych osobowych jakie znajdują się w Sklepie Restauratora. Klient zapytanie odnośnie jakie dane są przetwarzane powinien kierować do Restauratora. S4H nie udziela informacji o danych osobowych klientów znajdujących się w Sklepie Restauratora gdyż nie ma do nich wglądu. Administratorem Danych osobowych jest Restaurator.

§11

Postanowienia niniejszego regulaminu mogą zostać uzupełnione lub zmienione przez regulamin Restauratora znajdujący się na stronie jego Sklepu w stopce strony przy czym zawsze wyłącza się odpowiedzialność S4H odnośnie realizacji zamówień Klientów dokonanych za pośrednictwem systemy S4HONLINE.

§12

 1. Użytkownik może złożyć reklamację w związku z nieprawidłowościami, usterkami lub przerwami w funkcjonowaniu Serwisu.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy podkogutem@interia.pl , lub pocztą bezpośrednio na adres Restauratora podany w Regulaminie. W tytule wiadomości e-mail należy podać słowo „Reklamacja”.
 3. Reklamacja powinna zawierać opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji, numer Zamówienia, jeżeli jest ono jej przedmiotem reklamacji oraz dane Użytkownika: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.
 4. Restaurator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.
 5. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Restaurator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 6. Informacja o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na podany adres poczty elektronicznej, a w przypadku zgłoszenia reklamacji tradycyjną pocztą na adres zamieszkania Użytkownika, chyba że podał również swój adres poczty elektronicznej.
 7. Konsumentowi przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej,
  2. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
 8. Działania mediacyjne określone w ust. 7 lit. a. powyżej są dostępne po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.
 9. Stałe polubowne sądy konsumenckie określone w ust. 7 lit. b. powyżej są dostępne poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki.
 10. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży.